top of page

Moʻomōʻali Kālaiʻike (CV)

He kanaka noiʻi nowelo i ka ʻōlelo Hawaiʻi ma luna o ke kahua i paepae ʻia ma luna o ka ʻike o nā kūpuna. He lawelawe i ke kaiaulu ma ka hāpai ʻana i ka moʻolelo Hawaiʻi a me ka ʻōlelo Hawaiʻi ma ke kākau, ke aʻo, a me ka hoʻohua ʻana i nā kumuwaiwai makepono i ke kaiaulu ʻōlelo Hawaiʻi.

An interdisciplinary Hawaiian language scholar who services his community through historical and political research. 

Hoʻonaʻauao

University of Hawaiʻi

at Mānoa

In lieu

University of Hawaiʻi

at Hilo

Graduate Certificate., Advanced Women, Gender, and Sexuality Studies

Ph.D., Political Science

Focus: Indigenous Politics and Political Theory

M.A., Political Science

Foci: Indigenous Politics and Political Theory

M.A., Indigenous Language and Culture Education

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

College of Hawaiian Language

Concentration: Hawaiian Language and Literature

Advisor: Dr. Hiapo Perreira

Thesis Title: "ʻIkuā ka Leo o ka Hekili: He Noiʻina i nā Mele Malama o ke "Kaao Hooniua Puuwai no Ka-Miki"

B.A., Linguistics

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

College of Hawaiian Language

Honors
Advisor: Dr. Jason Cabral

B.A., Hawaiian Studies

Ka Haka ʻUla o Keʻelikōlani

College of Hawaiian Language

Honors

Concentration: Oratory
Advisor: Dr. Jason Cabral

bottom of page