top of page
  • Writer's pictureKamalani Johnson

He Moʻolelo Kaʻao Hawaiʻi no Laukaʻieʻie

E ka hoa hoʻohialaʻai o ka manawa: aloha nui ʻoe. Eia hoʻi au, kou mea kākau, ke hōʻike aku nei i koʻu manaʻo no kahi mea e pā nei koʻu papa naʻau: ʻo ka moʻolelo Hawaiʻi kahiko. Mai ka wā ma mua mai, ua hoʻopaʻa ʻia ka moʻolelo Hawaiʻi e nā paʻa moʻolelo akamai ma ka hoʻopaʻa naʻau ʻana i ke mele moʻokūʻauhau e like me Ke Kumulipo. Ma loko nō hoʻi o kēia mau mele moʻokūʻauhau i paʻa ai a i ʻāwili ʻia ai ka ʻike koʻikoʻi o ka poʻe i ola ma mua, ka ʻike e pono ai ka poʻe o ia wā, a me nā haʻawina ola e lana aʻe ai ka poʻe e ola ana ma hope. No laila, eia ke hōʻike aku nei no kekahi moʻolelo i ahuwale kona hoʻopaʻa ʻia a paʻa pono e kona paʻa moʻolelo: ʻo He Moʻolelo Kaʻao Hawaiʻi no Laukaʻieʻie nō ia. Ua paʻi ʻia kēia moʻolelo ma ka nūpepa ʻo Ka Leo o ka Lāhui na ka paʻa moʻolelo ʻo Mose Manu kona inoa. No Kīpahulu, Maui ia ʻo Manu nei, a ua komo nō hoʻi kāna māpuna hoe ma ka hoʻopaʻa ʻana i nā moʻolelo kaulana o kona ʻāina; ʻo ka moʻolelo o Keaomelemele kekahi moʻolelo i kaulana ai ʻo ia.

He moʻolelo kēia i pili i ke akua wahine ʻo Laukaʻieʻie, ka mea hoʻi i laha ai ka ʻieʻie a puni ka pae ʻāina ʻo Hawaiʻi. ʻO ka mea hilu loa nō naʻe o kēia moʻolelo, ʻo ia ka hāmeʻe akua nona ka inoa ʻo Makanikeoe. Ma nā kūmole i kākau ʻia no nā akua Hawaiʻi, ʻōlelo ʻia, he akua ʻo Makanikeoe no ka ʻoihana hana aloha. ʻAʻole i nui nā manaʻo i palapala ʻia nona, eia nō naʻe, he iwi nui ʻo ia i paʻa mai ai ua moʻolelo nei. ʻO Makanikeoe ke akua nāna i kaʻapuni ʻo Hawaiʻi mai Waipiʻo, Hawaiʻi a hiki loa aku i Lehua, e kiʻi aku ai i ka ipo aloha a kahi Laukaʻieʻie, iā Kawelonaakalāilehua nō hoʻi. Ke noʻonoʻo aʻe i ka moʻolelo, ahuwale koke mai kekahi mau hiʻonalau laha o ka moʻolelo Hawaiʻi: he poʻe puni huakaʻi ka Hawaiʻi mai mua mai. Ma ʻaneʻi au e hoʻōki aku ai i ka hoʻohialaʻai o ka manawa no kahi moʻolelo aloha o Hawaiʻi. E makaʻala mai nō i kahi pākuʻina hou aku o hala aku i Papalauahi.


4 views

Recent Posts

See All
bottom of page